Kaivopumppujen käyttöohjeet

Pumppaustahti pidettävä aina rauhallisena

Käsivivun kiinnitystä on tarkkailtava aika ajoin. Vivun tulee olla tiukasti kiinni, jotta se ei katkea pumpatessa.

  • Mikäli käsivipu ei ole tiiviisti paikallaan, eli vivun kierrettä näkyy käsivivun ja haarukan välissä, on tämä ymmärrettävästi heikko kohta ja siihen kohdistuu huomattava rasitus pumpatessa. Tällöin se voi mennä poikki. Kiristysruuvi estää käsivipua löystymästä pois kierteeltään, mutta kiristysruuviakin joutuu ajoittaa kiristämään, jos pumppua käytetään paljon. Olisi siis hyvä säännöllisesti tarkistaa kiristysruuvin kireys ja että käsivipu on tiiviisti kiinni.

Pumppuun kiinnitettävien letkujen halkaisija oltava vähintään 25 mm. Pitkiä letkuja vältettävä

  • Mikäli pumpun nokkaan laittaa letkun, se luonnollisesti aiheuttaa painetta pumpun sisälle. Tämä johtuu siitä, että pumppu tuottaa enemmän / nopeammin vettä, kuin letkuun mahtuu. Tällöin pumpun laella oleva tulppa pompahtaa pois ja ylimääräinen vesi roiskuu sieltä. Tämän vuoksi valmistaja suosittelee käyttämään vähintään 25 mm halkaisijalla olevaa letkua, ja sitä tulisi olla vain se määrä, jota kussakin paikassa tarvitaan. Sillä mitä pitempi letku, sitä enemmän se aiheuttaa painetta pumppuun, ja tekee pumppaamisesta raskaampaa.
  • Pumppaustahti tulee pitää kohtuullisen rauhallisena, jotta letku ns. ehtii kuljettaa veden pois. Rivakasti pumpaten paine kasvaa niin, että tulppa pompahtaa pois. Mikäli letkun pää on korkeammalla kuin pumppu, eli vettä nostetaan pumpusta ylämäkeen, nostaa se myös painetta pumpulla ja tekee pumppaamisesta raskaampaa.

Instructions for the use of the well pumps

The pumping pace should always be kept calm

The attachment of the hand lever must be checked from time to time. The lever must be firmly closed so that it does not break when pumping.

  • If the hand lever is not firmly in place, i.e. the thread of the lever is visible between the hand lever and the fork, this is understandably a weak point and it is subject to considerable stress when pumping. In that case, it can break. The tightening screw prevents the hand lever from loosening from its thread, but the tightening screw also has to be tightened from time to time when the pump is used a lot. It would therefore be a good idea to regularly check the tightness of the tightening screw and that the hand lever is tightly closed.

Attaching the hoses to the pump spout

  • If you put a hose in the nozzle of the pump, it naturally causes pressure inside the pump. This is because the pump produces more/faster water than the hose can hold. In this case, the plug on top of the pump pops off and excess water splashes out. For this reason, the manufacturer recommends using a hose with a diameter of at least 25 mm, and it should only be the amount that is needed in each location. Because the longer the hose, the more pressure it causes on the pump, and makes pumping harder.
  • The pumping pace should be kept reasonably calm so that the hose so-called have time to carry the water away. By pumping in bursts, the pressure increases so that the plug pops out. If the end of the hose is higher than the pump, i.e. water is lifted uphill from the pump, it also increases the pressure on the pump and makes pumping more difficult.