Kompostointiohjeet

Mitä komposti ja kompostointi on?

Kompostilla tarkoitetaan biologisesti hajoavaa jätettä, esimerkiksi kasvijätettä. Kompostoimalla jäte hajoaa ravinteiksi ja käyttökelpoiseksi mullaksi.


Mitä puutarhakompostiin saa laittaa?

Puutarhakompostiin saa laittaa ruohonleikkuusilpun, lehdet, haravointijätteet, vihannesnaatit, kuivatut rikkaruohot, kukkamullat ja kasvinjätteet, sienien ja marjojen perkuujätteet sekä oksasilppurilla haketetut oksat ja risut.


Mitä puutarhakompostiin EI saa laittaa?

Puutarhakompostiin ei saa laittaa talouden biojätteitä (houkuttelevat jyrsijöitä), maatumattomia jätteitä tai tuhkaa.


Kuinka puutarhakomposti rakennetaan ja kuinka sitä hoidetaan?

  1. Kompostille voi halutessaan rakentaa aluksi esimerkiksi laudoista tai risuista ilmavan kehikon. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä, mutta komposti pysyy ehkä paremmin kasassa ja siistinä kehikon avulla.
  2. Kompostin pohjalle tulisi laittaa esimerkiksi haketta, kaisloja tai pieniä risuja, jotta kompostin ilmansaanti olisi myös altapäin turvattu.
  3. Tämän jälkeen kompostiin lisätään jätettä kerroksittain; ensin kuivaa ja karkeaa hiilipitoista jätettä, sitten kosteita, typpipitoisia jätteitä jne. Kerrosten väliin on hyvä lisätä muutama lapiollinen vanhaa kompostia tai multaa. Myös typen lisääminen esimerkiksi kompostiherätteenä tai kanankakkana nopeuttaa kompostin toimintaa.
  4. Mikäli jätteet ovat kuivia, kompostia olisi hyvä kastella jokaisen kerroksen välissä.
  5. Palstoilla kompostin voi levittää pellolle esimerkiksi syksyllä, jolloin se toimii hyvänä maanparannusaineena.


Kuinka kompostimultaa voidaan käyttää?

Kompostimultaa voidaan käyttää katekompostina, kasvualustana ja lannoitteena.

1. Katekompostina

Katekompostilla tarkoitetaan puolivalmista kompostia, eli kompostia jonka kuumavaihe on vasta loppunut. Katekomposti on hyvää maanparannusainetta, mutta se vaatii kuitenkin vielä happea tullakseen valmiiksi mullaksi. Katekompostia voi käyttää esimerkiksi pensaiden juurilla ja syksyllä kasvimaahan sekoitettuna maanparannusaineena.

2. Kasvualustana

Kompostin tulee olla hyvin kypsynyttä; tummaa, tasalaatuista ja hyväntuoksuista. Komposti ei sovi sellaisenaan kasvualustaksi, mutta sen voi sekoittaa esimerkiksi kasvuturpeeseen (suhde 1:3).

3. Lannoitteena

Kompostimulta on usein varsin vähäravinteista, joten se soveltuukin parhaiten pitkäaikaiseen maanparannukseen ja monivuotisten istutusten hitaasti liukenevaksi ravinnevarastoksi. Varsinaisesta lannoituksesta on siis huolehdittava erikseen.


Mikä on vialla ja kuinka tilanteen voi korjata, jos komposti...

1. haisee pahalle, eikä lämpene?

Komposti on liian märkä tai tiivis. Komposti tulee sekoittaa huolellisesti ja siihen kannattaa lisätä kuivaa jätettä, kuten haketta tai pieniä risuja.

2. ei lämpene, mutta ei haisekaan?

Jos kompostin kosteus on sopiva, kuumavaihe on ohi ja kompostin voi tyhjentää. Kompostissa voi myös olla liian vähän typpeä, jolloin kompostiin tulee lisätä kanankakkaa tai kompostiherätettä. Jos komposti on liian kuiva, se täytyy kastella lämpimällä vedellä.

3. on täynnä kärpäsiä?

Käännä kompostin pintaosa tai osa johon kärpäset ovat munineet syvimmälle kompostiin. Kärpäsentoukat kuolevat noin 43 asteen lämpötilassa.

4. on täynnä muurahaisia?

Sekoita kompostia ja kastele sitä.


Mikä on hapen, kosteuden ja ravinteiden merkitys kompostissa?

Happi

Pieneliöt, jotka hajoittavat jätettä, tarvitsevat happea. Jos happi loppuu, jätettä alkavat hajoittaa mädättäjäbakteerit, ja komposti muuttuu tunkioksi.

Kosteus

Lahottajaeliöt pystyvät elämään vain kosteassa ympäristössä. Jos kosteutta ei ole, jätteen hajoaminen pysähtyy.

Ravinteet

Pieneliöt tarvitsevat hiiliyhdisteitä energiaksi ja typpeä solujensa rakennusaineeksi.Hiiltä on runsaasti kuolleissa kasvinosissa kuten syksyn lehdissä, puu- ja oksahakkeessa, oljessa, turpeessa ja heinässä. Typpeä on runsaasti vihreissä kasvinosissa kuten ruohonleikkuu- ja kitkentäjätteissä sekä talousjätteissä, lannassa ja virtsassa.


Millainen on kompostoitumisprosessi?

Kompostoitumisprosessi voidaan jakaa lämpenemisvaiheeseen, kuumavaiheeseen ja jäähtymisvaiheeseen.

Kompostin lämpö syntyy pieneliöiden elintoiminnoista. Kompostin lämpenemisvaiheessa ensimmäisen vaiheen hajottajat valtaavat kompostin, ja komposti muuttuu happamaksi. Hyvin toimiva komposti lämpenee muutamassa päivässä 30-60 asteiseksi. Tällöin kuumiin oloihin tottuneet bakteerit ja sädesienet alkavat käyttää ravinnokseen helposti hajoavia ravintoaineita. Tässä niin sanotussa kuumavaiheessa kompostin lämpötila voi nousta jopa 85 asteeseen.

Kompostin lämpötila alkaa laskea, kun helpoimmin hajoitettava ravinto loppuu. Erilaiset sienet, kuten sädesienet ja homesienet, alkaavat hajottaa vaikeammin hajoitettavia aineita. Jäähtymisvaiheessa kompostiin tulevat myös lierot, kovakuoriaiset ja tuhatjalkaiset. Vaihe voi kestää useista kuukausista vuosiin.


What is compost and composting?

Compost means biologically disolving waste such as plant waste. By composting waste breaks down into nutrients and usable soil. 


What can you put into the composter?

You can put grass from a lawnmower, leaves, waste from raking, vegetable tops, dried weeds, flower soil, plant waste, mushroom and berry waste as well as twigs and branches.


What you can't put into the composter?

You can't put biowaste into the composter because it atracts rodents. You also can not put non decomposing waste or ash into the composter.


How to build and manage a composter?

  1. You can build an airy frame for the composter from wooden boards or twigs. This isn't mandatory but the composter stays clean and intact with a good frame
  2. The bottom of the composter should have wooden chips, reeds or small twigs so that there will be airflow under the composter as well.
  3. After this waste is added to the composter by layers. First you add dry, carbon-filled waste. Then on top of the first layer you add moist waste filled withe nitrogen. Between layers it is preferable to add a few shovels of old compost or soil. Also adding nitrogen or chicken fertilizer makes the waste compost quicker.
  4. If the waste is dry it would be preferable to add water in between layers
  5. Compost can be spread on the field during autumn during which it works as a great improver for soil.

How can compost soil be used?

Compost soil can be used as cover compost, seedbed or fertilizer

1. Cover compost is compost that is half ready. Cover compost is a good soil improver but it needs oxygen to become soil.  Cover compost can be used at the roots of bushes or on garden plots in autumn. 

2. For compost to be used as a seedbed it has to be dark, uniform and fragrant. compost isn't a good seedbed by itself but it can be mixed into growth peat in a ratio of 1:3

3. Because compost is often lacking in nutrients it is best fitted for long term soil improvement and as slowly dissolving nutrients for perennial plots.